TAŞIMAYA ARACILIK YAPAN KİŞİLER İÇİN BİLGİLENDİRME

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Makro Boya ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. (“Makro Boya”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Makro Boya Taşımaya aracılık yapan kişilerin (Şoförlerin) kişisel verilerini, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen Makro Boya’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi Hukuki sebebi ile;

  • Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtım Hakkında Yönetmelik gereğince Servk irsaliyesinin düzenlenmesi,

  • Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen gerekli dokümantasyonun hazırlanması,

KVKK’nın 5/2(f) maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gereğince;

  • Şirket operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, şirket binasında ve tesislerine ilişkin güvenlikle ilgili süreçlerin yürütülmesi, Soruşturma, inceleme ve denetim dokümantasyonları hazırlanması,


 

Amaçlarıyla ad soyad bilgisi, T.C. kimlik numarası, araç plakası, giriş-çıkış saatlerinin kaydı yapılmakta ve e-irsaliye üzerinde belirtilmekte, bina giriş-çıkış saatleri ve görüntü kaydı şeklindeki kişisel verileri işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

 

Kişisel verileriniz mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle talep etmeye yetkili kamu kurumları paylaşılabilecek ve yasal raporlamalara konu olacaktır. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerin resmi merciler ile paylaşımı ve sözleşmesel ilişki kapsamında yapılan paylaşımlar Kanun’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin Saklanması

 

Kişisel verileriniz, sadece yetkili kişilerin erişimine izin verilen sistemlerde muhafaza edilmekte, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal saklama süresi bulunmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası Org. San. Bölg. 9 .Sk No: 4 Tepeören-Tuzla / İstanbul yazılı olarak veya kimliğinizi teyit edebileceğimiz elektronik posta üzerinden kvkk@makroboya.com e-posta adresine iletebilirsiniz.